Your smart meter journey

?

I wybod mwy am fesuryddion deallus, cliciwch y saethau ar ochr chwith ac ochr dde pob sgrin.
Cliciwch yr eicon + am ragor o wybodaeth.

Previous

Next

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Mae mesuryddion deallus yn dod

Mesuryddion deallus, smart a chlyfar smart meter, yw’r genhedlaeth nesaf o fesuryddion nwy a thrydan. Gallant eich helpu i ddefnyddio llai o ynni, a chynorthwyo’r amgylchedd yr un pryd.

More information

Mae’r Llywodraeth yn awyddus i osod mesuryddion smart meter ym mhob cartref yn y Deyrnas Unedig erbyn diwedd 2020.

More information

Y manteision

 • DIM angen ichi ddarllen y mesurydd a gyrru’r wybodaeth atom eich hun*
 • DIM pobl yn galw heibio i ddarllen eich mesurydd*
 • DIM rhagor o amcangyfrifon – cewch filiau cywir bob amser

Mae mesuryddion smart meter yn anfon y darlleniad atom yn otomatig.*Mewn rhai eithriadau prin, gall fod angen ichi ddarllen y mesurydd a chyflwyno’r wybodaeth eich hun.

More information

Gyda mesurydd deallus mae modd rheoli eich defnydd o ynni yn well.
Gallwch:

 • weld faint o nwy a thrydan a ddefnyddiwch
 • weld cost defnyddio gwahanol offer mewn punnoedd a cheiniogau
 • newid eich arferion ynni er mwyn arbed arian a lleihau eich ôl troed carbon.

More information

+

Bydd gweld faint o ynni a ddefnyddiwch yn eich helpu i leihau defnydd diangen.

+

Ni fydd raid inni eich poeni mwyach drwy alw heibio i ddarllen eich mesurydd. Bydd eich mesurydd smart meter yn gyrru’r wybodaeth atom yn otomatig.

+

Mae’r mesurydd deallus yn dysgu beth yw patrwm arferol eich defnydd ynni ar sail patrwm yr wythnos flaenorol. Bydd y mesurydd yn dangos a ydych yn defnyddio mwy yntau llai o drydan na’r wythnos cynt. Gwyliwch y golau’n newid ar y deial
uchod wrth i’ch defnydd o
drydan amrywio.

Byddwch yn derbyn gwybodaeth

Ysgrifennwn atoch cyn gosod mesuryddion deallus yn eich ardal gan anfon taflen hwylus yn egluro sut i baratoi ar gyfer derbyn eich mesuryddion newydd.


Pan dderbyniwch ein llythyr, ffoniwch i drefnu adeg cyfleus ar gyfer y gwaith gosod.

More information

Lle bo modd, ceisiwn gadarnhau amser eich apwyntiad. Os gwyddom eich rhif ffôn symudol, anfonwn neges testun i’ch atgoffa y diwrnod cynt. Byddwn hefyd yn eich ffonio ar y diwrnod ei hun i gadarnhau pryd byddwn yn cyrraedd.

Byddwn yn
cysylltu â chi yn union cyn dod i wneud yn siŵr fod pob dim yn dal yn gyfleus.

More information

+

Dyma’r amser i roi gwybod inni os ydych angen cefnogaeth ychwanegol mewn perthynas â’r gwaith arfaethedig.

Paratoi ar gyfer y gwaith gosod

Cyn dyddiad gosod eich mesuryddion newydd, mae rhai pethau y gallwch eu gwneud i hwyluso’r gwaith. Mae’r rhestr gyferbyn yn nodi’r tasgau angenrheidiol.

+

Peidiwch â phoeni - bydd y rhestr hon hefyd i’w gweld yn ein llythyr trefnu amser ar gyfer y gwaith.

Ar y diwrnod

Bydd ein gosodwr offer yn cyrraedd ar yr adeg a drefnwyd. Ar ôl archwilio eich cartref gall ddweud faint o amser a gymer y gwaith. Bryd hynny, byddwch hefyd yn derbyn taflen wybodaeth yn egluro sut i ddefnyddio mesuryddion deallus.

+

Bob amser, bydd ein gosodwr yn gwisgo bathodyn neu gario cerdyn adnabod ScottishPower i brofi pwy ydyw.

Wedi’r gwaith gosod

Unwaith y bydd eich mesuryddion wedi eu gosod, a phob dim yn gweithio, bydd ein gosodwr yn dangos sut i ddefnyddio mesuryddion deallus. Mae hwn yn gyfle hefyd i chi ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Bydd ein gosodwr yn awgrymu ffyrdd o arbed ynni yn ogystal.

Dechrau mwynhau manteision mesuryddion deallus

Wedi ichi dderbyn eich mesurydd smart meter, mae’n bosibl y byddwch yn meddwl yn wahanol am y ffordd yr ydych yn defnyddio nwy a thrydan. Bydd gwybod union gost pob gweithgaredd yn eich cartref yn eich helpu i osgoi defnydd diangen, gan leihau eich biliau ynni a helpu’r amgylchedd yr un pryd.

Deallus yw’r dyfodol

Wrth inni ddatblygu’r dechnoleg, byddwch yn gweld mwy a mwy o fanteision ynni deallus. Bydd yn haws rheoli eich defnydd o ynni, a hynny efallai yn lleihau eich biliau ynni.

+

Yn y dyfodol, gallwch weld adroddiad deallus ar lein am eich defnydd ynni.

+

Yn y dyfodol, gallwch drefnu i dderbyn data’n fwy aml, er mwyn derbyn gwybodaeth fanylach am eich defnydd ynni.

+

Yn y dyfodol gallwch dderbyn dadansoddiad o’ch defnydd ynni ar eich cyfrifiadur desg, ffôn symudol neu dabled, drwy ddefnyddio ein Ap Ynni - Energy App.